വെറുമൊരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ അല്ല

ഇനി നിങ്ങൾ മികച്ച ഫ്രീലാൻസർ ആണ്

  • വിദക്തരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ.
  • ക്യാരീർ തുടക്കം 20K മുതൽ 50K വരെ ഫ്രീലാൻസായി സമ്പാദിക്കാം.  
  • എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജോലി നൽകി. 
Oxdu Tech School Oxdu Design School Oxdu Digi School
തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ
പുതിയ കഴിവുകൾ നേടുക

10+

Online Free Workshops

20+

Skilled Mentors

400+

Happy Students

95%

Satisfaction rate

നിങ്ങളുടെ ഐടി യാത്ര മെച്ചപ്പെടുത്തുക

Discover Our Upcoming Free
Online Workshops

How to become a top paid Designer

How to become a top paid Designer

മാര്‍ച്ച് 17, 2024 10:30 എ. എം (ഉച്ചയ്ക്കു മുമ്പ്) Zoom Malayalam
Register Now

Build a career in Web Development

Build a career in Web Development

മാര്‍ച്ച് 16, 2024 10:30 എ. എം (ഉച്ചയ്ക്കു മുമ്പ്) Zoom Malayalam
Register Now

What's Next in Al integrated Digital Marketing

What's Next in Al integrated Digital Marketing

മാര്‍ച്ച് 14, 2024 10:30 എ. എം (ഉച്ചയ്ക്കു മുമ്പ്) Zoom Malayalam
Register Now
Jafar
Digital Marketing
Shibila
Web Development
Athil
Web Development
Shaheem
Web Development
Midilaj Rahman
Web Development
Empower Yourself Through Our Intensive Training

ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
സ്വന്തം വഴികാട്ടിയാകാം സഹായം!

At our digital learning center, you become the guiding star of your own journey, and we're here to assist you every step of the way. Our experts seamlessly combine their expertise and passion to convey knowledge effectively.

Community Resources Hub

Your Gateway to Excellence

Create every day. Meet awesome people Never stop learning.

Designer Community

 • Design Showcase
 • Collaboration Opportunities
 • Design Challenges
 • Resource Sharing
 • Designer Q&A Forum

Developer Community

 • Code Sharing & Review
 • Tech News & Updates
 • Developer Challenges
 • Learning Resources Library
 • Networking Events

Digital Marketing Community

 • Marketing Case Studies
 • Marketing Resources
 • Industry Trends & Insights
 • Strategy Consultation
 • Digital Marketing Webinars
എങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്ന് അറിയുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

Our FAQs aim to streamline the user experience, offering clarity and efficiency by addressing common concerns upfront. Whether you're a customer seeking product details, a user navigating a website, or a member of our community looking for guidance, our Frequently Asked Questions section is your go-to source for concise, informative responses, simplifying your journey and enhancing your understanding.

Access to all our courses is available to all students. Simply apply for admission and gain access to a wide array of academic disciplines.

Our educational programs are designed to help students learn the latest skills and upskill their knowledge, preparing them for success in a dynamic, ever-changing world.

Yes, we offer a wide array of academic disciplines for students to choose from, ensuring they can pursue their passion and interests.

To learn more about the enriching environment that fosters social and cultural experiences at our institution, feel free to explore our website, attend campus events, or contact our admissions team for additional information.